Emmaschool - ZONonderwijs


In 2009 kreeg de Emmaschool, als één van de eerste in onze wijk, binnen haar bestaande school een officiële voorziening voor kinderen die hoogbegaafd zijn en/of bovengemiddeld presteren en in hun ‘reguliere’ basisonderwijs niet voldoende aandacht kregen vanwege hun andere denkwijze.
Op de Emmaschool noemen wij het onderwijs aan deze kinderen het ZONonderwijs. Deze kinderen hebben vanwege hun cognitief talent meer uitdaging nodig. Het doel van onze ZONactiviteiten is dat deze kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. Ze krijgen ruimte om hun talenten in een uitdagende leeromgeving te ontwikkelen op eigen tempo en eigen niveau. We stimuleren een reflectieve, kritische en onderzoekende houding en proberen onze leerlingen vaardigheden en middelen aan te reiken waarmee zij straks prettiger de grote wereld in kunnen.
De Emmaschool biedt al vanaf de kleutergroepen extra aandacht voor deze leerlingen. Wij bieden het zogenaamde ZONonderwijs aan bij de jongste tot en met de oudste leerlingen zodat we een doorgaande leerlijn kunnen waarborgen.
In de groepen 1 t/m 8 krijgen deze leerlingen in de vorm van (technische) spellen, werkboeken en verbreding op rekenen en taal extra aanbod met een aparte begeleider die de kinderen kort uit de regulieren groep haalt. Dit noemen wij de ZONtaken.
Een dagdeel per week gaan kinderen vanaf groep 3 t/m 8 de reguliere groep uit en krijgen een verbredend, verdiepend aanbod op hun eigen denkniveau in de ZONgroep. Een aparte leerkracht begeleidt de kinderen bij deze projecten en coacht op hun individuele leerbehoeften, waarbij zelfreflectie en eigenaarschap belangrijk aandachtspunten zijn.

Het leren leren, leren denken en leren leven is verweven in ons ZONonderwijs

Inhoudelijk aanbod
De reguliere lesstof wordt op de Emmaschool compact en versneld aangeboden. Zo ontstaat er ruimte om naast de kernvakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie) meer ‘’surplus’ aan te bieden.

Voorbeelden van ons extra aanbod zijn:

 • Andere vreemde taal / Spaans (kennismaking met Latijn en Grieks)

 • Complexe reken- en taalopdrachten

 • Onderzoekende en ontdekkende opdrachten

 • Gastlessen via het Wetenschapsknooppunt

 • Excursies

 • Filosofie

 • Toegepaste geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en geneeskunde

 • Sociale en maatschappelijke wetenschappen (economie, rechten, psychologie etc.)

 • Techniek

 • Muziek

Toelatingscriteria:

In het voorjaar checken de intern begeleider en de coördinator meerbegaafden de leerlingen in het leerlingvolgsysteem.

De onderdelen Begrijpend lezen en Reken- en Wiskunde leggen we met name onder de loep. Leerlingen uit groep 3 krijgen een algemene screening halverwege het schooljaar. Deze   noemen wij op de Emmaschool de nulmeting.De volgende leerling komt in aanmerking voor extra aanbod:

 • met hoge A-scores (Taal Begrijpend lezen/RekenenWiskunde) die tenminste één jaar vooruit zijn en in gehele schoolcarrière goede scores hebben,
 • die in overleg met de leerkracht en onze gedragsspecialist gesignaleerd zijn op vermoeden van eventueel onderpresteren en typisch gedrag,
 • die op aanwijzing van ouders in combinatie met a en/of b al dan niet aangetoond met externe afname intelligentietest een hoge score hebben op een erkende intelligentietest (gemiddelde IQ boven 130 performaal / verbaal).

Achtergrond IQ en hoogbegaafdheid

Wat is een IQ?

Het IQ (intelligentiequotiënt) is een cijfer om cognitieve intelligentie aan te duiden. Het IQ wordt verkregen door de verstandsleeftijd te delen door de werkelijke leeftijd. Het IQ is geen waarde die je kunt vergelijken met lengte, gewicht, leeftijd of andere objectief meetbare eigenschappen van een kind. De verstandsleeftijd wordt bepaald op basis van de antwoorden op een aantal onderdelen van een test. De waarden zijn genormeerd, wat wil zeggen dat de waarden (en de frequenties waarin ze voorkomen) zodanig ingeschaald zijn dat ze steeds op een bepaalde manier verdeeld zijn over de bevolking, namelijk volgens een klokvorm. De waarden helemaal links en rechts in deze klokvorm komen zeer uitzonderlijk voor. De waarden in het midden (tussen de IQ waarden 80 en 120) komen het meeste voor.

Hieronder een curve die deze verhoudingen weergeeft:

 zongoep diagram 1

Definitie van hoogbegaafdheid

Het Multifactorenmodel van Mönks (1985) gaat ervan uit dat bij hoogbegaafdheid de drie persoonskenmerken:  intellectuele capaciteiten, creativiteit en taakgerichtheid (doorzettingsvermogen) in een positieve wisselwerking tot elkaar staan. Deze wisselwerking kan versterkt worden door een positieve invloed vanuit drie omgevingsfactoren, te weten: het gezin, de school en leeftijdsgenoten. Een samenspel tussen deze zes genoemde factoren is min of meer voorwaardelijk voor hoogbegaafdheid. Indien de sociale omgeving geen ruimte geeft aan een hoogbegaafd kind om zich te ontwikkelen, zullen talenten niet optimaal benut worden.

zongoep diagram 2

Hoog-intelligenten kunnen zich ontwikkelen tot hoogbegaafden wanneer de drie persoonlijkheidskenmerken in hoge mate aanwezig zijn, er een positief stimulerende omgeving is en er onderlinge harmonie bestaat tussen de zes genoemde factoren. Het is te vergelijken met bijvoorbeeld topsport. Ook hier geldt: je kunt een sporttalent zijn, maar je hebt een aantal karaktereigenschappen (doorzettingsvermogen, de wil om te winnen) en de steun van je omgeving nodig om een topsporter te worden. Deze drie factoren benaderen wij op de Emmaschool voor onze talentontwikkeling.