prz 4 23 Custom

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

Peutergroep Emma voldoet aan de wettelijke eisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De GGD ziet erop toe dat wij de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen naleven. Ons meest recente inspectierapport treft u hier aan 

Het inspectierapport ligt ook op de locatie ter inzage.

Ons aansluitnummer bij de LRK is 324520165.

 •           

  De peuterspeelzaal is een gezellige en veilige omgeving. Bijgaande foto’s geven een indruk.

 •  prs2015 3

  De vakanties van de peutergroep lopen gelijk met die van de Emmaschool.

  De data kunt u vinden op de website: www.emmaschool.eu onder ‘over de Emmaschool/vakanties’. Ook staan ze vermeld op het mededelingenbord bij de ingang van de peutergroep.

   

  prz 4 8 Custom

  Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

  Wij wensen uw kind een plezierige tijd toe op de Peutergroep Emma!

  Met vriendelijke groet,

  Karen Lindeman, Karin de Koning, Sacha Oskam en Marjolein Gout.

  prz 4 19

  De peutergroep heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

  De peutergroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding.

  prz 4 20

   

  Klachten

  De leidsters zijn voor de ouders in beginstel het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van de Emmaschool.

  Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting PCOHS (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam).

  De peuteropvang heeft ook een vertrouwenspersoon; mevrouw Irene van Kesteren is daartoe aangezocht door het bestuur van Stichting PCOHS. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Mevrouw Van Kesteren is bereikbaar via het e-mailadres .

  De (interne) klachtenprocedure van Peutergroep Emma is neergelegd in de Klachtenregeling Peutergroep Emma.

  Deze regeling ligt ook ter inzage op de peutergroep.

  Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ of de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/).

  U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting PCOHS indient.

  Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

  In artikel 6 van de Klachtenregeling Peutergroep Emma leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang. In artikel 6 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang opgenomen.