Peutergroep Emma

Certificaat

Van de Geschillencommissie kregen we een certificaat omdat er in 2019 geen klachten waren.

U kunt het certificaat hier downloaden

Klachten

De leidsters zijn voor de ouders in beginstel het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van de Emmaschool.
Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting PCOHS (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam).
De peuteropvang heeft ook een vertrouwenspersoon; mevrouw Irene van Kesteren is daartoe aangezocht door het bestuur van Stichting PCOHS. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Mevrouw Van Kesteren is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@pcohs.nl.
De (interne) klachtenprocedure van Peutergroep Emma is neergelegd in de Klachtenregeling Peutergroep Emma (download hier Klachtenregeling Peutergroep Emma). Deze regeling ligt ook ter inzage op de peutergroep.
Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ of de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/).
U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting PCOHS indient.
Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
In artikel 6 van de Klachtenregeling Peutergroep Emma leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang. In artikel 6 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang opgenomen.

Peutergroep Emma

Peutergroep Emma
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Postadres:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam

De peuterspeelzaal is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur via nummer 06 - 45 66 12 33

Hoofdgebouw Emmaschool: 010- 4 18 90 53.

e-mail: peuterspeelzaal@emmaschool-rotterdam.nl

Het aansluitnummer van Peutergroep Emma bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is: 324520165.

U kunt uw peuter aanmelden voor de peuterspeelzaal via het telefoonnummer van de Emmaschool: 010- 418 90 53.