Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is volgens de wet bevoegd alle schoolaangelegenheden te bespreken. De MR kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen en heeft met betrekking tot een aantal te regelen zaken instemmingsrecht. Enkele malen per jaar wordt overleg gepleegd met het schoolbestuur waarbij zaken als budget, huisvesting, onderwijskundige zaken en personele mutaties aan de orde komen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een overkoepelend overlegorgaan voor de vier scholen die onze stichting telt. Hier wordt overleg gepleegd, ook met het schoolbestuur, over zaken die op alle scholen spelen of die voor alle personeelsleden van belang zijn.

mr@emmaschool-rotterdam.nl

oudergeleding

  • Saskia van Bladeren
  • Bas Hengstmengel
  • Peter van Stel

personeelsgeleding

  • Kitty Havinga
  • Pieter Boers (secretaris)
  • Anne Rein Heddema

secretariaat
p/a Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

mr@emmaschool-rotterdam.nl

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.