Leerlingvolgsysteem

Op de Emmaschool worden de prestaties van de leerlingen gevolgd door regelmatige toetsing en observaties. Twee keer per jaar worden er in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen op de volgende vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen & wiskunde en taal. Bij de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van het observatieprogramma BOSOS. 

Deze Cito-toetsen zijn niet afhankelijk van de gebruikte lesmethoden. Naast de Cito-toetsen wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd met de toetsen uit de verschillende methoden.

Toetsresultaten
De toetsresultaten en observatiegegevens worden nauwkeurig vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Daarna worden de leerlingen besproken tijdens de groepsbespreking door de groepsleerkracht met de intern begeleider.
Dit gebeurt tweemaal per jaar. Halverwege de periode is er een tussenevaluatie. Op deze manier wordt de cyclus van handelingsgericht werken vormgegeven.
Voor alle toetsen geldt dat bij hiaten er door middel van extra uitleg en bijbehorende leerstof getracht wordt de resultaten van die leerlingen te verbeteren.

Verdiepingswerk
Indien blijkt dat leerlingen op de vakgebieden rekenen en begrijpend lezen het basisprogramma zeer goed beheersen, wordt verdiepingsstof aangeboden in de vorm van verdiepingswerk, dit zijn verdiepingsopdrachten die in de groep kunnen worden gemaakt.
Voor leerlingen waarbij de zelfstandige verwerking van deze opdrachten moeilijk blijkt door bijvoorbeeld het ontbreken van executieve functies is er door mogelijkheid tot deelname aan de Leertuin.

Handelingsgericht werken
Tweemaal per jaar hebben de groepsleerkrachten en de IB'er een groepsbespreking en tweemaal per jaar een leerlingbespreking.
De groepsleerkrachten spreken dan over onderwijsbehoeften en aanpak van de leerlingen.

ontwerp en realisatie: Impuls