Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

Op de Emmaschool worden de prestaties van de leerlingen gevolgd door regelmatige toetsing en observaties. Twee keer per jaar worden er in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen op de volgende vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen & wiskunde en taal. Bij de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van het observatieprogramma BOSOS. 

Deze Cito-toetsen zijn niet afhankelijk van de gebruikte lesmethoden. Naast de Cito-toetsen wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd met de toetsen uit de verschillende methoden.

Toetsresultaten

De toetsresultaten en observatiegegevens worden nauwkeurig vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Daarna worden de leerlingen besproken tijdens de groepsbespreking door de groepsleerkracht met de intern begeleider.

Dit gebeurt tweemaal per jaar. Halverwege de periode is er een tussenevaluatie. Op deze manier wordt de cyclus van handelingsgericht werken vormgegeven.

Voor alle toetsen geldt dat bij hiaten er door middel van extra uitleg en bijbehorende leerstof getracht wordt de resultaten van die leerlingen te verbeteren.

Zontaken

Indien blijkt dat leerlingen op bepaalde vakgebieden het basisprogramma zeer goed beheersen, wordt verdiepingsstof aangeboden in de vorm van zontaken ( dit zijn individuele verdiepingsopdrachten die in de groep kunnen worden gemaakt).

Wanneer dit structureel voorkomt bestaat de mogelijkheid om deze leerling in een zongroep te plaatsen. Deze groep komt één keer per week bij elkaar om onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht verdiepingsstof te krijgen zoals 'Hoe moet je leren?', economie en Spaans.

Handelingsgericht werken

Tweemaal per jaar hebben de groepsleerkrachten en de IB'er een groepsbespreking en tweemaal per jaar een leerlingbespreking.

De groepsleerkrachten spreken dan over onderwijsbehoeften en aanpak van de leerlingen.

Emmaschool

protestants-christelijk onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg

Hoofdgebouw:
Hilleniussingel 23
3054 EX Rotterdam
010 - 418 90 53

Dependance:
Adriaen van der Doeslaan 15
3054 EA Rotterdam

Dependance:
Kerkstraat 41
3054 NB Rotterdam

Let op: alle post moet naar het hoofdgebouw verzonden worden.