prz 4 20

 

Klachten

De leidsters zijn voor de ouders in beginstel het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van de Emmaschool.

Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting PCOHS (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam).

De peuteropvang heeft ook een vertrouwenspersoon; mevrouw Irene van Kesteren is daartoe aangezocht door het bestuur van Stichting PCOHS. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Mevrouw Van Kesteren is bereikbaar via het e-mailadres .

De (interne) klachtenprocedure van Peutergroep Emma is neergelegd in de Klachtenregeling Peutergroep Emma.

Deze regeling ligt ook ter inzage op de peutergroep.

Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ of de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/).

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting PCOHS indient.

Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

In artikel 6 van de Klachtenregeling Peutergroep Emma leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang. In artikel 6 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang opgenomen.