viering

De grondslag van de school, zoals vastgelegd in de statuten van de steunvereniging, luidt: De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods woord. Die grondslag is voor schoolteam en bestuur een levende zaak van waaruit wij ons doen en denken steeds willen richten. Dat beperkt zich dus niet tot de lessen Bijbelonderwijs.

Maar onze school is een "open school". Er zijn niet alleen kinderen van christelijke huize, ook andere godsdiensten zijn vertegenwoordigd en er zijn ook kinderen die niet godsdienstig worden opgevoed. Dat kan alleen maar goed gaan als er respect is voor ieders persoonlijke levensovertuiging. Dat respect vragen wij daarom van alle ouders die voor de Emmaschool kiezen. Iets daarvan blijkt ieder jaar als ook de ouders massaal aanwezig zijn bij de Kerstfeestviering in de Hillegondakerk.

Picasa user or album is not correct